INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS S JEJICH ZPRACOVÁNÍM

 

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v : 

Judo klub Jablonec nad Nisou, z.s.
Sídlo : Sokolovská 198/8, Vrkoslavice, 466 06 Jablonec nad Nisou
IČO : 43257232    Právní forma : Spolek

(dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1        jméno a příjmení,
2        datum narození,
3        adresu místa pobytu,
4        u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
 
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·       příslušnému sportovnímu Svazu,
·       příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
·       Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
·       příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

·         vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
·         identifikace na soutěžích,
·         žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

 

Data sbíraná pomocí kontaktních formulářů :

Správce zpracovává jméno, přijmení, věk, mobilní telefon, email za účelem kontaktování zájemce o členství v klubu a za účelem doporučení vhodné tréninkové skupiny.
Takto získaná data jsou uchovávána nejdéle 6 měsíců a poté vymazána.  

Data sbíraná pomocí eshopu klubu :

Osobní údaje z objednávky zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Vaše osobní údaje (ajméno, adresa, kontantní email a telefon a položky objednávky) jsou uloženy a chráněny heslem na serverech společnosti WooCommerce (mimo EU) – poskytovatel e-shopového řešení našich stránek. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje

 
1        fotografie,
2        videa,
3        zvukové záznamy,
4        sportovní výsledky
 
za účelem
 

·         marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
·         prezentace na webu,
·         prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
·         prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1        telefonní číslo,
2        e-mail,
3        rodné číslo
 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·         příslušnému sportovnímu Svazu,
·         příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
·         výkonnému výboru ČUS.
 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

·        mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
·        požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
·        na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
·        na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
·        na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
·        odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
·        podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení